Dnes °C

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 23. března 2006

v zasedací místnosti obecního úřadu v budově č.p. 235

Zastupitelstvo obce Dyjákovice

I. Schvaluje:

 1. Zprávu o kontrole plnění usnesení, zprávu o činnosti, zprávy výborů a technické body jednání.
 2. Schvaluje rozbor hospodaření obce za rok 2005 a rozpočet obce Dyjákovice na rok 2006.
 3. Zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2005.
 4. Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací obce ZŠ a MŠ a návrh na rozdělení hospodářských výsledků.
 5. Uzavření smlouvy s Agrodružstvem Jevišovice a Pozemkovým fondem ČR o úpravě majetkových vztahů, včetně převodu lesních pozemků p.č. 7530 v k.ú. Velký Karlov a p.č. 259 rovněž v k.ú. Velký Karlov o výměře 1588 m2 za smluvní cenu 1,4 mil. Kč z vlastnictví obce Dyjákovice do vlastnictví Agrodružstva Jevišovice. V návaznosti na tuto smlouvu obec Dyjákovice se zříká duplicitního práva na pozemky obsažené ve smlouvě v areálu Agra Velký Karlov ve prospěch Pozemkového fondu ČR. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy a notářského zápisu o zřeknutí se duplicity.
 6. Žádost pana Kubíka o výměnu oken v bytové jednotce 284. Před podpisem smlouvy předloží žadatel ke schválení cenový návrh. Výměnu oken zainvestuje žadatel a obec bude investici splácet formou snížení nájmu. Ke schválení smlouvy pověřuje zastupitelstvo radu obce.
 7. Návrh na řešení opravy sochy nejsv. Trojice dle následujícího záměru – Obec Dyjákovice provede opravu podstavce sochy a ozdobných plůtků v hodnotě 1500 EU, Sdružení bývalých občanů v Rakousku a Německu zabezpečí opravu sochy a sloupu u firmy v Rakousku v hodnotě cca 5000 EU. Veškeré opravy budou provedeny po vyřízení povolení ministerstva kultury ČR, jak k restaurování, tak vyvezení sochy do Rakouska a jejího návratu. Po opravě bude na podstavec sochy umístěn děkovný text, který musí schválit úřady ČR. /k bodu 9/
 8. Odměny členům zastupitelstva s platností od 1.1.2006 v souladu s nařízením vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády ČR o odměnách zastupitelů za výkon funkce. /k bodu 10/
 9. Znovupodání žádosti o dotaci na přestavbu MŠ. /k bodu 11/

II. Bere na vědomí:

 1. Zprávu o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2005. /k bodu 7/
 2. Zprávu o dodržování veřejného pořádku a řešení přestupků za rok 2005. /k bodu 8/

JUDr. Chmela Jaroslav, starosta obce
Švarcová Milada, místostarostka