Dnes °C

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 19. června 2006

v zasedací místnosti obecního úřadu v budově č.p. 235

Zastupitelstvo obce Dyjákovice

I. Schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti, zprávu o kontrole plnění usnesení, zprávy výborů a technické body jednání.
 2. Zastupitelstvo projednalo návrhy komise pro zadání zakázky na opravu soc. zařízení školy, upřesněné návrhy jednotlivých firem doporučené radou obce a rozhodlo o zadání zakázek:
  1. opravu víceúčelové komunikace po schválení žádosti o dotaci ve výši 1,9 mil. Kč zadat firmě Via Nova servis Jan Toman Znojmo
  2. opravu visuté lávky po schválení žádosti o dotaci ve výši 100.000,-Kč zadat firmě Závlahy Dyjákovice s.r.o.
  3. opravu fasády hasičské zbrojnice po upřesnění a snížení rozpočtu na 100.305,-Kč zadat firmě Závlahy s.r.o. Dyjákovice
  4. opravu sociálních zařízení v celkové výši 975.038,-Kč, z toho malá škola 250.072,48 Kč a velká škola 724.965,04 Kč zadat firmě Eltos Jiří Štolpa Hrádek. Fakturace výdajů na velkou školu bude provedena v roce 2006, fakturace výdajů na malou školu v měsíci dubnu 2007. Příspěvková organizace ZŠ Dyjákovice ze svého rozpočtu přispěje v roce 2006 100.000,-Kč a v roce 2007 rovněž 100.000,-Kč. Zastupitelstvo řízením a přímou odpovědností za kvalitu provedených prací a dodržování rozpočtu pověřuje ředitele příspěvkové organizace Mgr. Štrunce Romana. Rada obce provede schválení technického dozoru. Veškeré fakturace a platby před úhradou budou směřovány na Obec Dyjákovice, kontrolu provede finanční komise. Uvedené podmínky zapracovat do smlouvy o dílo, včetně sankcí. Současně zastupitelstvo schvaluje žádost ředitele o ukončení školní výuky dne 23.6.2006 z důvodu potřeby zahájení prací. /k bodu 3/

II. Bere na vědomí:

 1. Informaci o neschválení žádosti o dotaci na II. etapu kanalizace a návrh Valné hromady DSO Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice o převedení žádosti v součinnosti s firmou AZAP a požádání Jm kraje o finanční pomoc při zabezpečení akce. /k bodu 2/

JUDr. Chmela Jaroslav, starosta obce
Švarcová Milada, místostarostka