Dnes °C

Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 29. 11. 2006

v zasedací místnosti obecního úřadu v budově č.p. 235

Zastupitelstvo obce Dyjákovice

 1. a) Schvaluje ověřovatele 1. zápisu p. Zdeňka Kadlece a p. Marka Procházku a zapisovatele p. Danu Hříbkovou.
  b) Schvaluje program jednání.
  c) Schvaluje kontrolu plnění usnesení a zprávu starostky o činnosti rady obce 
   
 2. Schvaluje zřídit dva výbory – finanční a kontrolní – a aktiv pro občanské záležitosti

  Schvaluje volbu finančního výboru:
  Předseda: Kadlec Zdeněk
  Členové: Géba Pavel, ing. Stanislav Švarc, Gajdošík Josef

  Schvaluje volbu kontrolního výboru:
  Předseda: Mgr. Hříbková Jitka
  Členové: Landa Jiří, Přibíková Alena, Procházka Marek, Popp Jiří st.

  Aktiv pro občanské záležitosti:
  Předseda: Milada Švarcová
  Členové: Fargaš Miloš, Popp jiří ml. 
   
 3. Schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Dyjákovice 
   
 4. Schvaluje pověření starostky obce paní Jaroslavy Němcové zastupováním obce v orgánech ZSO Hrušovansko, svazku obcí VaK Znojemsko a dalších, kde je obec členem. 
   
 5. Schvaluje vystoupení ze svazku Mikroregion Hrušovansko a zrušení členství v Mikroregionu Hrušovansko. 
   
 6. Schvaluje smlouvu o zimní údržbě komunikací od 29. 11. 2006 do 30. 4. 2007 s firmou Zeko Dyjákovice spol. s.r.o., posyp a shrnování sněhu v obci a na veřejných prostranstvích. 
   
 7. Schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády 50/2006 Sb., ponechat ve stejné výši jako předchozí zastupitelstvo, odměny zastupitelům členům rady vyplatit ode dne 3. 11. 2006, předsedům výborů ode dne zvolení. 
   
 8. Schvaluje návrh na prodloužení smlouvy s firmou A.S.A. na svoz odpadů na rok 2007. 
   
 9. a) Schvaluje s platností od 1. 1. 2007 do doby schválení nového rozpočtu hospodaření dle rozpočtového provizoria. Po tuto dobu zabezpečit jen nejnutnější finanční operace a výdaje spojené se zabezpečením chodu obce a příspěvkových organizací.
  b) Schvaluje rozpočtový výhled na rok 2008-2009.
  c) Schvaluje rozpočtové opatření č. 6 a pověřuje radu obce a starostku obce schvalováním rozpočtových opatření do konce roku 2006 a jejich předložení nejbližším zasedáním ZO ke schválení. 
   
 10. Různé
  a) bere na vědomí informaci o setkání důchodců
  b) bere na vědomí informaci o akci rozsvícení adventního stromu
  c) bere na vědomí informaci o mikulášské besídce pro děti
  d) bere na vědomí informaci o restaurátorském záměru sousoší Nejsvětější Trojice – zpráva
  e) neschvaluje žádost ředitele školy o vrácení částky 100 000 Kč neinvestičního příspěvku od obce na provoz školy, který byl snížen na základě oprav sociálního zařízení v budovách obou škol
  f) schvaluje částku 430 Kč na občana na svoz PDO pro rok 2007

Němcová Jaroslava, starostka obce
Svoboda Jan, místostarosta